Komunikat Zarządu Głównego SDRP

INFORMACJA

po plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego

11 grudnia 2018 roku

 W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Zarządu Głównego. Wśród nieobecnych nieusprawiedliwieni: Szymon Jakubowski, Zbigniew Kołpacki, Ryszard Poradowski.

Informację o zakończeniu kampanii sprawozdawczej w oddziałach przedstawił sekretarz generalny ZG. Na podstawie ośmiu nadesłanych sprawozdań powstanie raport zbiorowy, który będzie kanwą sprawozdania Zarządu Głównego na „połówkowe” zebranie delegatów IX Zjazdu w pierwszym półroczu przyszłego roku.

Członkowie Zarządu Głównego zostali poinformowani o sytuacji finansowej, która nie ulega poprawie. Na koncie ZG jest obecnie 9 000,- zł, w związku z tym postanowiono wznowić „akcję wsparcia i pomocy”, apelując do wszystkich członków o darowiznę na konto ZG.

Przewodniczący ZG red. Jerzy Domański w programowym wystąpieniu zwrócił, między innymi, uwagę na potrzebę zwiększenia aktywności stowarzyszenia przed przyszło-rocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu RP.

Za główne zadanie uznał opracowanie raportu określającego wizję mediów publicznych. Raport taki powinien powstać w pierwszym półroczu roku przyszłego.

Niemniej ważnym zagadnieniem jest pilne stworzenie systemu, metod pozyskiwania funduszy na statutową działalność stowarzyszenia.

Zarząd Uchwałą nr 1/12/2018 rozwiązał Oddział SDRP w Koszalinie, w związku z całkowitym zaniechaniem działalności po śmierci w roku 2016 przewodniczącego red. Ryszarda Ulickiego.

Zarząd Główny uchwałą nr 2/12/2018 odwołał red. Jerzego Byrę z funkcji skarbnika i członka ZG SDRP.

Natomiast uchwałą nr 3/12/2018 powołał w skład członków ZG SDRP red. Alinę Kietrys, która w wyborach do ZG uzyskała kolejną lokatę.

Redaktor Jerzy Domański zarekomendował na stanowisko skarbnika, członka ZG red. Ireneusza Hyrę. Uchwała nr 4/12/2018 w tej sprawie poparta została jednogłośnie.

Uchwałą nr 5/12/2018 członkowie SDRP, którzy ukończyli 90 lat życia będą mogli być zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Decyzje w sprawach indywidualnych podejmować będą zarządy oddziałów.

Zarząd Główny wystosował oświadczenie protestując wobec narastającej fali zastraszania dziennikarzy. Oświadczenie zostanie opublikowane oraz skierowane do Rady Mediów Polskich i Premiera RP.

Sławomir Pietrzyk – przewodniczący Oddziału Małopolskiego ponownie został radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Pogratulowaliśmy naszemu wiceprzewodniczącemu.

Andrzej Maślankiewicz

sekretarz generalny ZG SDRP