Działalność Oddziału Łódzkiego SDRP w okresie 2008-2012 (sprawozdanie zarządu)

Działający aktualnie Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP wybrany został podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 16 kwietnia 2008 roku w następującym składzie:

Poradowski Ryszard – przewodniczący
Ferenc Mirosława – wiceprzewodnicząca
Orzechowska Anna – wiceprzewodnicząca
Bożyk Grażyna – skarbnik i sekretarz
Müller Edward – członek
Pietranek Krystyna – członek
Rodacki Wojsław – członek
W pełnym składzie Zarząd działał do jesieni 2009 r., tj. do śmierci red. A. Orzechowskiej (zm.8.10.2009 r.). Jesienią 2011 r. z pracy w zarządzie z powodów osobistych zrezygnował red. Wojsław Rodacki. Tak więc zarząd działał w zmniejszonym składzie, ale wspierany był przez wielu członków stowarzyszenia, szczególnie przy realizacji poszczególnych zadań. Zatem mimo osłabienia kadrowego mogliśmy realizować podstawowe zamierzenia.

CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ

Zebrania, sprawy członkowskie: zarząd odbywał z reguły comiesięczne spotkania (poza okresem wakacyjno-urlopowym), jednakże w zależności od potrzeb odbywały się dodatkowe spotkania i konsultacje.
Już podczas pierwszego spotkania zarządu ustalono program działania zarówno na najbliższe miesiące jak i kadencję, powołano zespoły zadaniowe (ds. seniorów, majątku i informacji). Postanowiono uporządkować sprawy członkowskie i finansowe oddziału łódzkiego, nawiązać kontakty z innymi oddziałami naszego stowarzyszenia i SDP w Łodzi.
Formalnie OŁ liczył wówczas ok. 160 członków, jednakże znaczna ich część widniała tylko na papierze. Zalecono urealnienie listy członkowskiej, co stało się w grudniu następnego roku, gdy skreślono 54 osoby, a pozostały 72. Dzięki akcji informacyjnej odnotowaliśmy sporo zapisów do stowarzyszenia.
Podczas 1. zebrania zarządu (24.4.2008) postanowiono, że na czele zespołu ds. seniorów stanie red. M. Ferenc, sprawami majątkowymi zajmie się red. W. Rodacki, zaś organizacyjnymi i informacją red. R. Poradowski. Ustalono, że zarząd doprowadzi do: uruchomienia własnego telefonu ułatwiającego kontakt z członkami, uruchomienia własnej strony internetowej, że będzie sporządzał komunikaty z życia stowarzyszenia – w formie gazetki, że zebrania odbywać się będą w dotychczasowej siedzibie. Postanowiono też wystosować listy do redaktorów naczelnych z informacją o naszej organizacji i propozycją współdziałania, takie listy postanowiono też rozesłać do rektorów wyższych uczelni, licząc przede wszystkim na współpracę.
W krótkim okresie uruchomiliśmy własny telefon komórkowy i uporządkowaliśmy sprawy związane z korzystaniem z lokalu, zaczęły się ukazywać gazetki OŁ z bieżącymi informacjami, a także materiałami dot. dziennikarzy Łodzi i regionu. Zaapelowaliśmy także o uratowanie przed zapomnieniem historii prasy naszego regionu. Po uruchomieniu własnej strony internetowej (styczeń 2010 r.) stosowne materiały dotyczące dziejów prasy w regionie trafiły do Internetu (www.sdrplodz.media.pl).
Własna strona internetowa stała się zarówno forum wymiany doświadczeń, jak i płaszczyzną informowania środowiska o naszych sprawach. W sytuacji, gdy wiele redakcji odmówiło bezpłatnej publikacji nekrologów zmarłych dziennikarzy, trafiły one na stronę internetową, podobnie jak i wspomnienia pośmiertne (np. o red. Ani Orzechowskiej, red. Stefanie Kotlarku i red. H. Zawirze). Poprzez internet relacjonowaliśmy też bieżące wydarzenia w naszej organizacji, publikowaliśmy stanowiska, kierowaliśmy nasze apele. Ta forma kontaktu okazała się bardzo potrzebna i należy ją kontynuować oraz doskonalić.
Jeśli idzie o informowanie członków o bieżących wydarzeniach, szczególnie przydatne były (głównie dla osób niekorzystających z komputera i internetu) nasze gazetki, wydawane w nakładzie 80-150 egz.
Oferta współpracy z redaktorami naczelnymi i rektorami wyższych uczelni nie wywołała korzystnego dla nas odzewu, formalnie było milczenie, choć dotarły do nas opinie, że przynajmniej niektóre uczelnie zamierzały nawiązać z nami kontakt, ale skończyło się tylko na zamierzeniach.
Zespół ds. seniorów, którym kierowała red. M. Ferenc zajął się przede wszystkim organizowaniem dorocznych akcji „Znicz”. Dziennikarze odwiedzali groby zmarłych Koleżanek i Kolegów, palili znicze opatrzone stosownymi naklejkami SDRP, sporządzali rejestr grobów, który ostatecznie opublikowany został na naszej stronie internetowej i w odrębnym wydawnictwie przygotowanym gratisowo przez naszego Kolegę red. Marka Skrzydlewskiego. Wspomnianą akcję należy kontynuować także w następnych latach.
Wspomniany zespół zorganizował także wspólne wyjazdy do Uniejowa i Tomaszowa Mazowieckiego, dzięki pomocy red. K. Pietranek odwiedziliśmy również Filharmonię Łódzką, poznając m.in. jej tajemnice i kulisy.
Przyszłość stowarzyszenia: zajmowaliśmy się tym tematem kilkakrotnie, m.in. dyskutując nad koncepcją środowiska małopolskiego dot. powołania Związku Dziennikarzy RP (2009), dyskutowaliśmy również o potrzebie stworzenia organizacji związkowej – Związku Zawodowego Dziennikarzy RP.
Integracja środowiska: doprowadziliśmy do historycznego spotkania z Zarządem Oddziału SDP w Łodzi – 11.03.2010 r. (pierwszego od stanu wojennego). Po dyskusji okazało się, że za wcześnie jeszcze na tworzenie jednej wspólnej organizacji dziennikarskiej, gdyż wciąż żywe są uprzedzenia i żale, ale możemy tworzyć wspólny front i współdziałać w przypadku łamania prawa i krzywdzenia dziennikarzy przez pracodawców. Wskazano na potrzebę opracowania „białej księgi” regionu łódzkiego, odnotowującej wszystkie przypadki nadużyć i łamania prawa w stosunku do dziennikarzy. Zaproponowaliśmy współdziałanie na polu kultury, turystyki, w ramach Akcji „Znicz”.
Bardzo ważne okazały się nasze doroczne spotkania noworoczne, połączone z promowaniem spraw naszego środowiska i honorowaniem zasłużonych dziennikarzy, jak to było w przypadku jubileuszu 80-lecia red. Jana Pakuły (2010 r.) czy red. Marka Filanowicza, który wydał cenną książkę poświęconą m.in. naszemu środowisku.
Współpraca z „Angorą”: nawiązaliśmy kontakt z właścicielem red. Mirosławem Kulisiem i dziennikarzami „Angory”, ustalając dwa pola współpracy: pomoc przy redagowaniu gazetek szkolnych i pomoc przy organizowaniu obozów dla młodych dziennikarzy w Rewalu („Potęga Prasy”). Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy uczestniczymy nadal w obozach w Rewalu i ta forma współpracy zdaje egzamin w praktyce. Z naszej strony w szkoleniach młodzieży uczestniczyli m.in.: red. G. Bożyk, red. M. Ferenc, red. E. Müller, red. R. Poradowski i red. A. Szczepaniak. Współpraca przy redagowaniu gazetek ściennych i prowadzeniu radiowęzłów na razie nie wyszła poza fazę dyskusji programowej (statut), choć nawiązaliśmy kontakty ze szkołami (R. Poradowski, M. Ferenc).
Pomoc materialna: jako stowarzyszenie nie dysponujemy żadnymi dotacjami i innymi środkami zewnętrznymi, utrzymujemy się jedynie ze składek członkowskich. Dlatego nie możemy rozwinąć tej formy działalności, ale dzięki pomocy red. M. Kulisia dwukrotnie wsparliśmy finansowo jednego z naszych chorych kolegów i w drastycznych przypadkach będziemy to robić nadal
Kontakty na forum Zarządu Głównego: Naszymi reprezentantami w ZG SDRP byli w mijającej kadencji: red. A. Orzechowska i red. R. Poradowski. Obydwoje uczestniczyli aktywnie w Zjeździe SDRP w Warszawie, inicjując stanowiska i uchwały, biorąc udział w dyskusji m.in. na temat przyszłości stowarzyszenia i projektowanych zmian organizacyjnych, a także przedmiotowego traktowania dziennikarzy w terenie, mówiliśmy też o trudnej sytuacji materialnej wielu dziennikarzy, łamaniu prawa przy zatrudnianiu itp.
Po śmierci red. A. Orzechowskiej w posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczył R. Poradowski. Na skutek trudnej sytuacji stowarzyszenia, w ciągu ostatniego roku nie odbyło się ani jedno spotkanie ZG, jednakże byliśmy na bieżąco informowani o tym, co dzieje się w centrali. R. Poradowski włączony został do zespołu zajmującego się przygotowaniami do sprzedaży działki w Sokolnikach; przed ponad rokiem zajmował się wyjaśnianiem sprawy kradzieży części ogrodzenia tej działki.
Popularyzacja dziejów prasy i dziennikarzy w regionie: temu tematowi poświęcamy dużo uwagi od początku kadencji, co znalazło odbicie zarówno w naszych gazetkach, jak i w internecie (teksty, karykatury itp.). 12 stycznia 2010 r. podczas zebrania zarządu red. R. Poradowski zaproponował przygotowanie przez nasz oddział słownika dziennikarzy regionu. Zadania tego podjęli się red. E. Müller i red. R. Poradowski. Pierwszy z nich zobowiązał się przedstawić koncepcję takiego opracowania.
Temat słownika podjęty został na nowo w 2011 r. Z inicjatywy red. M. Filanowicza reaktywowano zespół w składzie: G. Bożyk, H. Cywińska, M. Ferenc, I. Kampinoski, E. Müller, B. Machejko, G. Papier, H. Ochocka, R. Poradowski i K. Tamulewicz, przystąpiono do przygotowywania not biograficznych. Do połowy 2012 r. opracowano ok. 600 not plus ok. 200 zdjęć i przygotowano wstępnie do druku „Leksykon dziennikarzy Ziemi Łódzkiej 1945-2005″. Po jego dopracowaniu i korekcie należy wydrukować w formie książkowej, co powinno być pilnym zadaniem nowego zarządu.
Nasze Stowarzyszenie zajmowało się również tablicą pamiątkową dotyczącą dziennikarzy zamordowanych i poległych podczas ostatniej wojny, znajdującą się na dawnej siedzibie redakcji ŁWP przy ul. Piotrkowskiej 96.

Odnotowaliśmy wyżej najważniejsze dokonania Oddziału Łódzkiego SDRP w mijającej kadencji. W niniejszym sprawozdaniu pominęliśmy sprawy członkowskie i finansowe, gdyż są one tematem odrębnego dokumentu. Jeśli idzie o nasze dokonania merytoryczne, można stwierdzić, że z pewnością mogliśmy zrobić więcej, ale istniały i istnieją obiektywne bariery: brak młodych ludzi w SDRP i opieranie się obecnie głównie na seniorach, trudna sytuacja materialna stowarzyszenia, ujemnie odbija się też przeszłość (podziały polityczne, marazm w poprzednich latach itp.). Jednak mimo tych problemów udało się sporo zrobić. Dlatego możemy dziś z pełnym przekonaniem stwierdzić, że dotychczasowe kierunki działania należy utrzymać i rozwijać, szczególnie w zakresie:
– poszerzania bazy członkowskiej
– pozyskiwania dla SDRP młodych dziennikarzy
– współpracy z wydawcą „Angory”
– upamiętniania dziejów prasy regionu i zmarłych dziennikarzy (Akcja „Znicz”,
artykuły na stronie internetowej OŁ SDRP i gazetek OŁ, uratowanie tablicy na
ścianie Domu Prasy przy ul. Piotrkowskiej 96, wydanie drukiem „Leksykonu
dziennikarzy ziemi Łódzkiej 1945-2005)
– opieki nad seniorami i ludźmi wymagającymi pomocy materialnej
– integracji środowiska
– monitorowania sytuacji socjalno-bytowej dziennikarzy regionu.

Na koniec Zarząd OŁ SDRP pragnie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wspierali nas w ciągu kadencji i włączali się do różnych prac społecznych na rzecz środowiska: DZIĘKUJEMY i LICZYMY NA WAS w kolejnej kadencji!
Dziękujemy też SPONSOROM, bez których nie udałoby się zrealizować wielu naszych inicjatyw: Mirosławowi Kulisiowi, Pawłowi Babijowi, Markowi Skrzydlewskiemu, Markowi Szymańskiemu i Romanowi Ferencowi!

Zarząd OŁ SDRP
styczeń 2012

 

Dodaj komentarz