Emerytura dziennikarzyWarszawa, 18 stycznia 2010 r.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej
Zarząd Główny

Odpowiadając na pismo z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym ubezpieczonych urodzonych przed dniem 01.01.1949r, dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy uważa się, dla celów ustalenia uprawnień emerytalnych, za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze. Przepis art. 32 ust. 4 stanowi, że wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których przysługuje wcześniejsza emerytura, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym. W sprawie ustalenia prawa do emerytury wcześniejszej dla dziennikarzy ma zastosowanie § 2, 3 i 13 rozporządzenia.

W myśl tych przepisów emerytura przysługuje również dziennikarzowi, który nie osiągnął wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla mężczyzny w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej, pod warunkiem jednak, że wykonywał taką prace w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Wymóg objęcia układem zbiorowym pracy ma na celu wyeliminowanie wątpliwości, czy dany pracownik jest dziennikarzem w rozumieniu przepisów emerytalnych i stanowi kryterium umożliwiające uznanie pracy dziennikarza za pracę w szczególnym charakterze. Bez znaczenia jest natomiast okoliczność, czy osoba ubiegająca się o emeryturę, jest objęta układem zbiorowym pracy w dniu spełnienia wszystkich warunków wymaganych do emerytury.

Z uwagi na to. iż przepisy ustawy nie precyzują jakiego typu układem zbiorowym pracy musi być objęty dziennikarz, dla uzyskania szczególnych uprawnień emerytalnych należy uznać, iż może być to zarówno ponadzakladowy. jak i zakładowy układ zbiorowy pracy. Może to być również część układu zbiorowego zawartego dla pracowników danego zakładu pracy np. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Polskiego Radia.

Na podstawie przepisów art. 184 wymienionej ustawy, na zasadach przewidzianych w art. 32 ustawy, z możliwości uzyskania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mogą skorzystać ubezpieczeni urodzeni po 31.12.1948r.

Dla uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 184 konieczne jest – w dniu wejścia w życie ustawy. tj. w dniu 01.01.1999r. – spełnienie łącznie następujących warunków:

  • udokumentowanie okresu składkowego i nieskladkowego wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat okresów pracy dziennikarskiej,

  • nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa,

  • rozwiązanie stosunku pracy.

Wysokość emerytury przysługującej na podstawie tego przepisu obliczana jest według nowych zasad określonych w art. 26 ustawy lub w wysokości mieszanej – na podstawie art. 183 ustawy.

Emerytura w obniżonym wieku, z tytułu wykonywania pracy dziennikarskiej, wynoszącym 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, przysługuje – po spełnieniu wymaganych w tych przepisach warunków – również w przypadku osiągnięcia podanego wyżej wieku po 2010r. Przepis ten nie wymaga aby wiek emerytalny (55, 60 lat) został osiągnięty w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej.

Z poważaniem,

Przemysław Przybylski
Rzecznik Prasowy ZUS

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153. póz. 1227).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8. póz. 43 ze zm.).

Dodaj komentarz