Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego SDRP za lata 2016-2021

Przedłużona z powodu pandemii koronawirusa kadencja 2016–2021 była nietypowa z wielu powodów. Covid-19 zdezorganizował niemal całkowicie funkcjonowanie oddziału, wyhamował działalność statutową w okresie od marca 2020 roku. Dalsza dezintegracja życia społecznego w kraju i głęboki kryzys w mediach także niekorzystnie odbiły się na działalności stowarzyszenia w regionie łódzkim.
W okresie 2016–2021 działał zarząd wybrany podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w czerwcu 2016 r.:
Zarząd:
Ryszard Poradowski – przewodniczący
Mirosława Ferenc – wiceprzewodnicząca
Ireneusz Kampinowski – wiceprzewodniczący
Grażyna Bożyk – skarbnik
Marek Filanowicz – członek
Andrzej Kałuża – członek
Zofia Kraszewska – członek
Włodzisław Kuzitowicz – członek
Bogusław Sikorski – członek

W okresie kadencji zmarli: Mirosława Ferenc, Marek Filanowicz, Piotr Jaskow i Krystyna Tamulewicz, Włodzisław Kuzitowicz zrezygnował z pracy w Zarządzie z powodów osobistych.
Brakujące osoby w Komisji Rewizyjnej zastąpiła Magda Szuster.

Komisja Rewizyjna:
Piotr Jaskow
Wanda Kołba
Krystyna Tamulewicz

Sprawy merytoryczne:
W okresie 2016-pocz. 2020 r. Zarząd koncentrował się na sprawach związanych z jakością kadr dziennikarskich i bytowych środowiska. Powszechna krytyka obniżonego poziomu produkcji medialnej i obniżenie jakości kadr dziennikarskich sprowokowały nasze działania. Usiłowaliśmy doprowadzić do spotkania z pracodawcami największej grupy dziennikarskiej „Polskapresse”, jednakże nasze wysiłki zostały całkowicie zlekceważone. Pogoń wydawców za zyskiem i zaprzestanie jakiejkolwiek formy szkoleń podnoszących poziom wiedzy i umiejętności dziennikarskich pogłębiają zjawisko i źle rokują na przyszłość.
• co roku (do czasu pandemii) w okresie październik-listopad organizowaliśmy tradycyjnie akcję „Znicz”, polegającą na odwiedzinach grobów zmarłych dziennikarzy, porządkowaniu mogił i paleniu zniczy (z logo SDRP); jednocześnie kol. Ireneusz Kampinowski uzupełniał wykaz zmarłych żurnalistów i wydał go drukiem własnym kosztem w kilku edycjach; w wydawnictwach tych znalazły się także krótkie noty biograficzne.
• akcja „Pamięć” związana z wspomnianą akcją „Znicz” ma na celu przypomnienie wielu zasłużonych dla kraju i regionu dziennikarzy; robimy to tradycyjnie podczas wieczorów wspomnień
• akcja „Rewal” to już stała od lat forma współpracy naszego oddziału z tygodnikiem „Angora” i red. Mirosławem Kulisiem; w jej ramach uczestniczymy w turnusach „Potęgi Prasy” w Rewalu, edukując młode pokolenie przyszłych dziennikarzy; zwykle w sezonie uczestniczy 2 naszych dziennikarzy, w 2021 r. brała udział 1 osoba
• monitorowanie negatywnych zjawisk dotyczących mediów, głównie regionu; wpływają do nas sygnały o negatywnych zjawiskach w redakcjach, m.in. „Polskapresse” i TVP, ale zastraszeni dziennikarze na ogół nie podejmują kroków prawnych, boją się też nagłaśniać swoje sprawy i najczęściej rozstają się z redakcjami; zjawiska te w niektórych zespołach mają charakter masowy
• współpraca z lokalnymi władzami i samorządami – mimo podjętych z naszej inicjatywy kroków – nie istnieje; wbrew deklaracjom – prezydent Łodzi nie była w stanie pomóc stowarzyszeniu w uzyskaniu niewielkiego lokalu na spotkania, nie widzimy żadnego zainteresowania ze strony władz naszą organizacją.
Sprawy organizacyjne:
Podczas systematycznych spotkań (do czasu wybuchu pandemii) zajmowaliśmy się sprawami związanymi z rozwojem stowarzyszenia, finansami, przyszłością organizacji. Niestety, niekorzystny klimat w łódzkich mediach, lekceważenie przez pracodawców problemów sygnalizowanych przez SDRP – wszystko to nie sprzyja budowaniu dobrego klimatu wokół naszego stowarzyszenia, a szczególnie pozyskiwaniu młodych członków.
• tradycyjnie raz w roku, zwykle na początku, organizujemy cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania integracyjne, które są okazją nie tylko do dyskusji, wymiany informacji i poglądów, ale i nawiązywania bliższych kontaktów towarzyskich; spotkania są zwykle okazją także do podsumowania minionego roku i podziękowania członkom za działanie; łączymy je z wydarzeniami kulturalnymi, w których uczestniczą nasi członkowie, ale i sympatycy, a także seniorzy; ostatnie odbyło się na początku 2020 roku
• sytuacja kadrowa: aktualnie formalnie mamy w swoich szeregach 35 członków; to członkowie płacący składki, ale w życiu stowarzyszenia uczestniczą też osoby nieopłacające składek, sympatycy związani emocjonalnie ze SDRP; cenimy sobie ich przywiązanie; niestety, średnia wieku członków jest wysoka i proces ten pogłębia się
• strona internetowa OŁ SDRP – dysponujemy nią od wielu lat, zamieszczając różnorodne informacje, jak i nekrologi oraz kondolencje i wspomnienia; w sytuacji, gdy lokalne media zamknęły się całkowicie na publikacje związane z życiem środowiska dziennikarskiego – strona ta spełnia bardzo ważną i docenianą przez środowisko rolę.
Sprawy socjalne:
• wpływają do nas bezustannie sygnały o nadmiernym obciążaniu dziennikarzy pracą, co związane jest z ograniczeniem wypoczynku i obniżaniem wynagrodzenia; w odczuciu wielu osób to rodzaj współczesnej niewolniczej pracy; pracodawcy w regionie, szczególnie „Polskapresse”, unikają podjęcia tego tematu
• monitorujemy także sytuację emerytów i rencistów, często borykających się także z samotnością, szczególnie w czasie pandemii; przed laty przyznawaliśmy niewielkie zapomogi, głównie dzięki pomocy sponsorów, ostatnio stało się to trudniejsze w realizacji
• pandemia: utrudniła funkcjonowanie stowarzyszenia, kontakty; w okresie od marca 2020 r. do września 2021 r. nie odbywały się tradycyjne zebrania zarządu; najpilniejsze sprawy załatwiał on zdalnie, telefonicznie.
Na zakończenie, zamiast podsumowania Zarząd dziękuje wszystkim tym, którzy w okresie minionej kadencji wspierali działalność stowarzyszenia i życzy przyszłemu Zarządowi inicjatywy i lepszego klimatu do działania.

Przygotował: Ryszard Poradowski
przewodniczący OŁ SDRP
.
Łódź, 29.9.2021 r.